Om SOF

Svensk Ortopedisk Förening

SOF-logga

 

 

 

 

Svensk Ortopedisk Förenings främsta mål är att främja utvecklingen av ortopedin i Sverige
och internationellt. Detta sker främst genom att stödja och utveckla forskning och utbildning
inom ämnet.

I takt med att medlemsantalet i föreningen ökat har också formen för våra möten ändrats.
Ortopediveckan är Svensk Ortopedisk Förenings årligen återkommande årsmöte, en
föreningsangelägenhet som anordnas av SOFs styrelse med hjälp av olika kliniker runt om i
landet i landet. I år är det Ortopedkliniken i Helsingborg som planerar och genomför
Ortopediveckan 2014 på SOFs uppdrag och i samarbete med styrelsen.  Utställningen
administreras, likaså på uppdrag av SOF, av Arnold Persson, Traveko AB.

Det som från början var enbart årsmöten har idag formats till möten som varar i dagarna fem
och innehåller Ortopedexamen, instruktionskurser, symposier, föredrag och en omfattande
utställning med många inslag av utbildningskaraktär. Varje årsmöte brukar innehålla ett 60-tal
vetenskapliga presentationer och ett 10-tal symposier och föreläsningar av inbjudna experter.
Genom denna kombination av redovisning av forskning inom svensk ortopedi, tillsammans med
sammanställningar av kunskapsfronten, försöker SOF att kombinera vetenskap med utbildning.

70-årsjubileum
Det är i år 70 år sedan föreningen bildades. Under början av 1940-talet var den svenska ortopedin
delad i tre delar, Sophus von Rosen kallade dem ”Treoenigheten”:

  • Vanförevården på de fyra anstalterna i Helsingborg, Stockholm, Göteborg och Härnösand.

  • Den kirurgiska tuberkulosvården vid kustsanatorierna i Vejbystrand (utanför Ängelholm),
    Apelviken (vid Varberg), Styrsö (utanför Göteborg) och Solhems sjukhus i Borås.

  • De ortopediska lasarettsavdelningarna i Lund, Malmö och på S:t Görans sjukhus i
    Stockholm.

På initiativ av von Rosen samlades 18 ortopeder på Svenska Läkarsällskapet i Stockholm den 25
november 1944 och bildade Svenska Ortopedförbundet. Mötet avrundades med en bättre middag
på Grand Hotel. Herrarna (för det var uteslutande sådana) bar frack. I fortsättningen hölls årsmötena
i huvudstaden i anslutning till Riksstämman. År 1949 bytte man namn till Svenska Ortopedföreningen.
Några år senare, 1953, var det åter dags för namnbyte, nu till Svensk Ortopedisk Förening – det namn
som än idag gäller.  Året därefter, 1954, blev föreningen en sektion inom Svenska Läkarsällskapet.

För läkare med intresse för ortopedi
Svensk Ortopedisk Förening är en sammanslutning av läkare med särskilt intresse för ortopedi.
Föreningen är Svenska Läkaresällskapets sektion för ortopedi och Svenska Läkarförbundets
specialistförening för ortopedi. Föreningens fyra huvudsakliga områden är vetenskap, utbildning,
fackliga frågor samt internationellt samarbete. Föreningens årsmöte äger rum under ortopediveckan,
som är föreningens viktigaste och största aktivitet.

Ortopediveckan
I samband med föreningens årsmöte anordnas symposier och vetenskapliga föredrag. Med åren
har programmet blivit allt mer omfattande. 2008 bytte årsmötet namn till “Ortopediveckan”.
Ansvaret för att arrangera årsmötet har vandrat mellan flera ortopedkliniker i landet. Varierande
lokala förutsättningar ger förutsättning för att varje årsmöte får en unik prägel.

Vetenskap
Föreningens främsta ambition är att främja och utveckla svensk ortopedi. Under Ortopediveckan
förmedlas vetenskap och det ges möjligheter för kunskapsutbyte.

SOF medverkar också till att föra fram ortopediska ämnen vid Läkarstämman. Föreningens
medlemsorgan, Ortopediskt Magasin, utgör en viktig  källa för att sprida kunskap och information. I
övrigt har SOF aktivitet och engagemang inom en rad olika områden, såsom de ortopediska
kvalitetsregistren.

Utbildning
Föreningen ansvarar också för att formulera målbeskrivning för specialistutbildningen och har
publicerat en handbok som specificerar målbeskrivningens kunskapsmål.

SOF deltar och arbetar aktivt med kvalitetskontroll av specialistutbildningen genom SPUR. Varje
år anordnar SOF “Ortopedexamen” som är en specialistexamen med en skriftlig del och en
muntlig/praktiskt del.

Fackligt engagemang
Genom representation i läkarförbundets fullmäktige och kontinuerligt styrelsearbete med fackliga
frågor tillvaratar föreningen medlemmarnas yrkesmässiga och ekonomiska intresse. I styrelsen
finns en särskild facklig sekreterare.

Internationellt samarbete
Föreningen har ett omfattande internationellt samarbete genom stark representation i flera
internationella föreningar såsom Nordic Orthopaedic Federation (NOF), European Federation
of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT) och European Union of
Medical Specialists (UEMS).

Delföreningar
Ökad specialisering och särskilda intresseområden inom ortopedi har resulterat i att ett tiotal
delföreningar har bildats inom SOF. Delföreningarna deltar aktivt under ortopediveckan och
arrangerar egna symposier och sammankomster under mötet.

Frågor och synpunkter
Har du frågor om eller synpunkter på SOFs verksamhet är du välkommen att kontakta oss på
sofkansli@ortopedi.se så vidarbefordras ditt meddelande till berörda personer inom styrelsen.