Vem är vem

Magnus Karlsson
är professor i ortopedi vid institutionen för kliniska vetenskaper vid Lunds universitet. Tjänsten kombineras
med en tjänst som överläkare inom ryggsektionen vid ortopediska kliniken vid Universitetssjukhuset SUS i Malmö.
Magnus Karlsson är ortopedspecialist sedan 1989 och professor i ortopedi sedan 2005. Magnus Karlsson disputerade
1995 på en avhandling som värderade effekten av fysisk aktivitet för benmassan samt betydelsen av låg benmassa
för frakturrisken. Magnus Karlsson var 2012-2014 vetenskaplig sekreterare i Svensk Ortopedisk Förening.

Magnus Karlsson

____________________________________________________________________________

Pelle Gustafson
är sedan 2012 chefläkare på Patientförsäkringen LÖF, och sedan 2011 ordförande i SOF:s patientsäkerhetskommitté.
Han har under flera år arbetat för en säkrare svensk ortopedi, både i dessa roller, men också som verksamhetschef
i Lund och Malmö.

Pelle Gustafson LÖF2013

___________________________________________________________________________

Bengt Sturesson
Överläkare, ortopediska kliniken, Aleris specialistvård i Ängelholm.Forskat kring sacroiliacaleder sen 1986.
Avhandling 1999 Load and Movement of the Sacroiliac Joint. Pågående internationell multicenterstudie
kring operativ behandling av SI-leder.

Bengt Sturesson

__________________________________________________________________________

Ola Olsson
är sedan 2001 överläkare vid Ortopedkliniken i Helsingborg och är sektionschef för knäortopedi och
idrottstraumatologi. Han är medlem i Ortopedi Sunds ledningsgrupp med ansvar bl a för produktionsplanering
och schemaläggning av ortopedläkarstaben.

Ola Olsson disputerade 2000 på en avhandling om axial kompression vid trokantära höftfrakturer.
Nuvarande forskning är fr a inriktad på följder av distorsionsvåld mot knäleden.

Ola O bild

_________________________________________________________________________

Yohan Robinson
Ryggkirurgisk överläkare på ortopedkliniken, Akademiska sjukhuset Uppsala. Styrelsemedlem i
Svensk ryggkirugisk förening, Cervical Spine Research Society – European Section, och AOSpine.
Kursledare för Swedish Spine Masters,och fakultet på flera ryggkirurgiska utbildningsprogram.
Aktuell forskning kring ryggregistrets resultat av fusionskirurgi vid SRS, kotfrakturer vid mb Bechterew,
och halsryggsfrakturer. Pågående uppdrag även som landslagsläkare och inom försvarsmakten.

Yohan

___________________________________________________________________________

Magnus Forssblad
Docent, verksamhetschef Capio Artro Clinic och Centrum för Idrottskadeforskning och utbildning,
Karolinska Institutet. Varit engagerad i referensgruppen för Vårdval Ortopedi i Stockholm och i Stockholms
specialistråd för ortopedi. Är även registerhållare för Svenska korsbandsregistret.
SOF

___________________________________________________________________________

Fredrik Borgström
Phd, Affilierad Lektor LIME/MMC Karolinska Institutet. Hälsoekonom Quantify Research och IVBAR.
Medverkade i gruppen som utvecklade vårdval ryggkirurgi i Stockholm.

Fredrik

_________________________________________________________________________

Martin Englund
Docent, leg. läkare och epidemiolog, arbetar vid avdelningen för ortopedi, Lunds universitet och vid Epidemiologi och Registercentrum Syd, Skånes Universitetssjukhus. Han är en internationellt meriterad och erkänd klinisk forskare
inom området artros. Han har bakom sig en 2-årig postdoc utbildning i Boston, USA och har sedan 1997 bedrivit forskning
med fokus på bl.a. meniskens betydelse vid artrosutveckling. Han leder en tvärvetenskaplig forskargrupp vid Lunds
universitet omfattande ortopeder, sjukgymnast, statsvetare, folkhälsovetare, hälsoekonom, statistiker och datamanagers.
Han är styrelseledamot för Osteoarthritis Research Society International (OARSI) och svenska korsbandsregistret.

ME nov 2013

_________________________________________________________________

Göran Hermerén
Professor i medicinsk etik i Lund sedan 1991, tidigare professor i praktisk filosofi och
vetenskapsteori (Lund, Umeå). Han har forskat inom området medicinsk etik och forskningsetik,
men också inom estetik och konstteori. Från 2002 – 2011 var han president i European Group on Ethics, Bryssel,
är sakkunnig i Statens Medicinsk-Etiska Råd och ordförande i ALLEAs (All European Academies) permanenta
arbetsgrupp för vetenskap och etik och har medverkat i många statliga utredningar. Han har bl a publicerat
böcker och artiklar om forskningsetik, om etiska aspekter på stamcellsforskning, om medicinens mål och
om prioriteringar i hälso- och sjukvården (För detaljer, se www.hermeren.nu)

Göran Hermeren

____________________________________________________________________________

Anna Stefánsdóttir
Överläkare vid ortopediska kliniken vid Skånes universitetssjukhus där hon har ansvar för behandling av ortopediska
infektioner och då fram för allt protesinfektioner. 2010 försvarade Anna sin avhandling ”The infected knee arthroplasty”
och har fortsatt forska om olika aspekter av protesinfektioner. Infektionsförebyggande åtgärder är ett mycket viktigt
ämne och Anna har varit engagerad i det nationelle projektet PRISS (protesinfektioner skall stoppas) samt i
internationella projekt. Hon är frekvent anlitad föreläsare inom ämnet.

Anna Stefánsdóttir
_________________________________________________________________________________

Jòn Karlsson
Professor Jòn Karlsson har ett mångårigt intresse, både kliniskt och forskningsmässigt, för minimalt-invasiv kirurgi, speciellt artroskopisk kirurgi. Han leder ett omfattande projekt om värdet av Höftledsartroskopi  vid Ortopeden, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

jon 1 1jpeg

_______________________________________________________________________

Göran Garellick
Göteborgare, registernörd i allmänhet och registerhållare för Svenska Höftprotesregistret i synnerhet. Professor i Ortopedi.
Tidigare ordförande i NARA (Nordic Arthroplasty Register Association) och ISAR (International Society of Arthroplasty Registries).

 Garellickalt2

_______________________________________________________________________________

Göran Modin
Sedan 2013 nationell försäkringsmedicinsk koordinator på Försäkringskassan och initiativtagare till utvecklingsarbetet
Stöd för Rätt Sjukskrivning som finansieras via sjukskrivningsmiljarden. Är från början ortoped och har arbetat som
bland annat verksamhetschef på Södersjukhuset och chefläkare på Akademiska sjukhuset.

Göran Modin (2)

_____________________________________________________________________

Katrin Kisswani
Anestesisjuksköterska, har arbetat för Läkare Utan Gränser sedan 2005 och ingått i akutpolen
mellan åren 2009 – 2013.  Är idag vice ordförande för Läkare Utan Gränser och studerar
Master i International Humanitarian Action (=humanitärt bistånd).

KK

_____________________________________________________________________

Carin Ottosson
Arbetar som överläkare på traumasektionen Södersjukhuset, Stockholm med ansvar för ortopediska infektioner.
Har sedan länge haft ett intresse för sårbehandling och innovativa lösningar för sårläkning.
Har sedan 2004 arbetat och använt NPWT såväl i den kliniska vården som i forskningsprojekt.
Har varit huvudhandledare för Ann-Mari Fagerdahl som  disputerat med avhandlingen  ”Negative Pressure wound therapy.
Treatment outcomes   and the impact on the patient’s health-related quality of life”

CO