Bindningar (Disclosures)

Regelverk SOF Ortopediveckan – bindningar.

Bestämmelser avseende intressekonflikter/jäv för inbjudna föreläsare, deltagare i paneldebatter, föredragshållare och posterpresentatörer. Anges i text på bild eller muntligt i presentationen:

1. Deklaration av intressekonflikt och jäv för inbjudna föreläsare, deltagare i paneldebatter, föredragshållare och posterpresentatörer:

Exempel: ”Jag har för närvarande eller har de senaste 5 åren haft arvode, uppdrag, befattning, forskningsanslag eller forskningsbidrag från företag eller annan intressent” (t ex forskningsfinansiär). Ange källa/källor.

2. Deklaration av andra former av bindningar för inbjudna föreläsare, deltagare i paneldebatter, föredragshållare och posterpresentatörer:

Exempel: ”Jag har bindning till företag i form av släktskap eller nära relation till person i företag eller intressent, aktier i företag, lån i företag eller annan typ av bindning till företag eller intressent.”

3. Deklaration av intressekonflikt och jäv avseende forskning som presenteras på Ortopediveckan:

För alla forskningsrapporter som presenteras skall anges vilken/vilka parter som bidragit till finansieringen av studien.